Algemene voorwaarden

 
1. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Praktijk Lotus healing (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68275102), is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan. 
b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
c. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de cliënt, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand afgewezen.
 
2. Begrippen
In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:
a. Zorgaanbieder: therapeut (natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij een (of meerdere) erkende beroepsorganisatie(s) genaamd      ;
b. Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de patiënt/cliënt
c. Partijen: Zorgaanbieder en cliënt (ook wel tegenpartij genoemd)
d. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.
 
3. Aanvaarding van opdrachten
Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.
Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.
Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.
 
4. Duur overeenkomst en ontbinding
a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.
b. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
- De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
- Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
c. Enig recht van de cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de cliënt op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die de cliënt heeft op de zorgaanbieder.
 
5. Annulering
a. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst cq afspraakbevestiging danwel telefonisch of per mail, dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. 
b. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
- Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
- Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.
- Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
- Indien een consult op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving geen kosten verschuldigd.
- Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.
- De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.
 
6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
a. De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.
b. De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan eventueel ingeschakelde derden bij de uitvoering van haar diensten.
c. De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG.
 
7. Overmacht
Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde bijdrage voor cursus of voor behandeling. De datum wordt verplaatst naar een later tijdsip waarop partijen beide kunnen.
 
8. Facturering en betaling
a. Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. / omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is. 
b. Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct voorafgaand aan de dienstverlening aan de therapeut te worden voldaan.
c. Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
d. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. 
e. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt voorafgaand of op de dag van de afspraak aan de zorgaanbieder te betalen.
f. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
g. De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
h. Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.
 
9. Aansprakelijkheid
a. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.
b. De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder. 
c. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
d. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
e. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc. 
 
10. Toepasselijk recht en geschillen
a. Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.
b. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.
 
11. Overige bepalingen
a. Indien één of meerdere artikelen van huidige algemene voorwaarden nietig worden verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige artikelen van huidige algemene voorwaarden.
 
DISCLAIMER
De behandelingen die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg. De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.
 
Opgemaakt: Hoogerheide, 1 januari 2024